ستاره‌ی راهکار باش!

شرکت راهکار از سال 1395 فعالیت خود را با معرفی اپلیکیشن موبایلت در حوزه فینتک آغاز نمود. امروزه راهکارهای مالی هوشمند سامان با مشارکت در توسعه بلو محبوب ترین وبزرگترین نئوبانک ایران و تولیدات ارزنده دیگری مانند بالون که در حوزه لندتک فعالیت میکند، سعی در ایفای نقشی موثر و پیشرو در حوزه فینتک دارد. بهترین ایده ها اغلب از دیدگاه های تازه به دست می آیند. در راهکار، تیم روشن فکر، متنوع و فراگیر ما همیشه در حال یادگیری از یکدیگر هستند. ما کارهای چالش‌برانگیز رو به کارهای معمولی ترجیح می‌دهیم. به تیم ما آزادی عمل و پشتیبانی قابل توجهی داده می‌شود تا آنچه را که برای تبدیل راهکار به مکانی بهتر لازمه دنبال کنند. اگر در مورد ایجاد فناوری عالی و پیشرفت با یک تیم فعال هیجان زده هستید، جای شما کنار ستاره‌های راهکار خالیه.

Back

Product Designer

Tehran
Share This Job
Full Time
Expert

Description/Tasks

The best ideas often come from fresh perspectives. At Rahkar, our open-minded, diverse and inclusive team is always learning from each other. We approach intellectually challenging work with a "get it done" attitude. Our Engineers are given significant latitude and support to pursue what they are passionate about to make Rahkar an even better place. If you are excited about building great technology with a proactive team, you will find yourself in good company at Rahkar.

Responsibilities:

 • Collaborate with cross-functional teams to understand customer needs and translate them into intuitive and visually appealing designs.
 • Create wireframing, prototype and high-fidelity visuals that demonstrate design solutions.
 • Participate in user research and testing to validate design solutions and make informed decisions.
 • Collaborate with developers to ensure the design is implemented accurately and effectively.
 • Stay up-to-date with design trends and technologies to bring new ideas to the table.
 • Present design works to stakeholders and communicates design decisions effectively.

Requirements/Skills

Skills & Qualifications:

 • 2+ years of product design experience in a fast-paced, agile environment.
 • A strong portfolio demonstrating experience in digital product design
 • Proficiency in design tools such as Sketch, Figma, etc.
 • Understanding of design systems and how to create scalable design solutions.
 • Excellent collaboration and communication skills.
 • Experience working with cross-functional teams, including engineering, product management, and research.
 • A passion for solving complex problems and creating elegant, intuitive designs. 

 

Nice to have:

 • Experience in designing banking and financial products.

Job Benefits

What we offer:

 • Performance-based bonuses
 • Lunch & snacks provided. 
 • Flexible working hours. 
 • Regular one-on-one and feedback discussions with your manager. 
 • Motivated and dynamic colleagues eager to innovate. 
 • Opportunity to make a significant impact on a growing startup.
 • Collaborative and innovative company culture
 • Comprehensive health benefits. 
 • Educational benefits.